Business Case en Benefit Logic

In de Business Case en Benefit Logic wordt aan beleidsmakers en besluitvormers informatie verschaft op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen. Tegenover de resultaten van de BIA, de schade die wordt geleden, worden de kosten van maatregelen geplaatst.

In de Business Case wordt de balans opgemaakt van kosten en baten. In de Benefit Logic, letterlijk te vertalen als de logica achter de baten, wordt het geheel van cijfermateriaal getoetst aan minder of anders kwantificeerbare, organisatorische en omgevingsafhankelijke gevoeligheden. In de Business Case wordt de kosten-baten afweging onderbouwd. De kosten bestaan uit het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van maatregelen. De baten worden gevormd doordat, áls er zich een calamiteit voordoet, dánkzij die maatregelen, de omvang van de schade tot een acceptabel niveau beperkt blijft. Een business case is daarmee een ‘koude’ vertegenwoordiging van cijfermateriaal. De realiteit is echter weerbarstig.

In de Benefit Logic vindt de interpretatie van de resultaten plaats. Factoren die niet gekwantificeerd kunnen worden, kunnen een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke besluitvorming. Als bijvoorbeeld in een organisatie schade aan imago en reputatie zwaar wegen, zullen deze als niet kwantificeerbare factor een nadrukkelijke rol spelen. Het belang van stakeholders kan zwaarder wegen dan een financieel motief. Wellicht heerst er in de organisatie een risicomijdende cultuur, waardoor het resultaat uit de BIA op andere wijze geïnterpreteerd kan worden. Of ligt in de missie van een organisatie besloten dat continuïteit vóór alles gaat. In die gevallen kan worden besloten in meer of mindere mate van het cijfermateriaal af te wijken. De niet kwantificeerbare elementen kunnen als gevolg van deze Benefit Logic in de kosten-baten afweging dan ook van doorslaggevend belang zijn.

 

Terug naar overzicht van het BCM proces.