Proclaimer

BCM Academy ondernemingen conformeren zich aan optimale veiligheid en bescherming van informatie, integriteit van ondernemingen en personen, alsmede vertrouwelijke anders verkregen gegevens. BCM Academy hanteert hiervoor naast  een geaccrediteerde ‘code of conduct’ ook de integriteit regels die opvraagbaar en navraagbaar zijn. Alle informatie aan BCM Academy in welke vorm overgedragen en/gedeeld worden op, en in de meest, vertrouwelijke vorm behandeld. Ook de informatie en gegevens van BCM Academy naar professionals, bekend met naam en adres worden voorzien van een te herleiden bron en mogelijk gebruik.

BCM Academy claimt op basis van haar positie en impact binnen het vakgebied en de strikte rol die zij vervuld alle persoonlijk te herleiden informatie niet binnen haar communicatie op te nemen anders dan die openbaar beschikbaar zijn en/of met instemming van de persoon of onderneming voor verdere publicatie vatbaar is.

Met deze proclaimer wenst BCM Academy uit te spreken dat zij een volstrekt onafhankelijke positie inneemt en ‘ongebonden’ is, met betrekking tot, ‘externe’ partijen. Het vakgebied Business Continuity Management centraal stelt, en de onderneming alsook de individuele deelnemer in welke vorm ook van de juiste, integere en beste dienst voorziet.   

BCM Academy verschaft binnen een specifieke omgeving toegang tot mogelijk binnen het bereik vertrouwelijke specifieke informatie en naar categorieën ingedeelde verkrijgbare data die getoetst zijn op mate van leerdoel en deling. Ook ontvangt BCM Academy informatie die gedeeld wordt en met de meeste integriteit behandeld dient te worden. Van de data, in welke vorm ook zijn en worden gegevens niet openbaar, maar kunnen binnen een selecte groep toegewezen  worden op naam/identiteit. Deze groep(en) vormen een vakspecifieke rol en zijn controleerbaar. BCM Academy Ondernemingen aanvaardt overigens geen aansprakelijkheid daarvoor:

BCM Academy Bedrijven is, behoudens voor zover anders vermeld, de eigenaar of houder van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en de via de website aangeboden informatie, het auteursrecht daaronder begrepen.

De website van BCM Academy  bevat geen hyperlinks naar andere websites die niet onder de controle staan van BCM Academy. Indien dit in welke vorm ook aan de orde is, buiten het doel van BCM Academy, wordt aanbevolen deze te negeren. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. BCM Academy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van de  website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BCM Academy.

“BCM Academy” en het logo (Sign) zijn geregistreerde merken van  BCM Academy, Business Continuity & Crisis Management Institute. De Nederlandse Organisatie voor toegepast Business Continuity Management gevestigd in Nederland, Duitsland, Hongarije, Tsjechië en Overzees, de Antillen, en met satelliet kantoren binnen alle landen binnen dit bereik. 

Deze Proclaimer is in de Nederlandse en Engelse taal beschikbaar. Ingeval van geschil over de inhoud en strekking van deze proclaimer, zal uitsluitend de Nederlandse tekst en de betekenis daarvan in het Nederlands rechtsgebied relevant en bindend zijn.