Beroepscommissie

Naast de klachtencommissie is ook een beroepscommissie binnen regelement van BCM Academy dienstverlening vertegenwoordigd.

Deelnemers van de beroepscommissie zijn niet in dienst van BCM Academy  en maken niet deel uit van het primaire opleiding curriculum. (echter wel BCM Experts) 

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de beroepscommissie van BCM Academy. Een beroep tegen de afhandeling van uw klacht dient uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van het antwoord van de directie van BCM Academy schriftelijk gemotiveerd aan de beroepscommissie te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met de afhandeling van de klacht en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. De beroepscommissie sluit volgens SIDAG  ontvankelijkheid uit met betrekking tot (Seksuele Intimidatie, discriminatie, agressie en geweld). 

De beroepscommissie bestaat uit:


  • Voorzitter – drs. L. B. Stassen  
  • Lid – H. Boudestein. MBCI
  • Lid – E. Hofte Chief Commander (ltknl) Mindef.  (BCM/Cybercrime)

-        Aanvullend lid te benoemen  op voorspraak aanbeveling/noodzaak. 

Kosten die door commissie gemaakt worden komen ten laste van BCM Academy. Externe  belastingen van en in welke vorm ook zijn uitgesloten. 

De beroepscommissie legt in alle gevallen de motivering, bekendmaking vast en  neemt binnen  (dertig dagen)  4 weken na dagtekening van ontvangst van het beroep de klacht in behandeling en doet uitspraak. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend voor alle partijen.

Indien de behandeling van een klacht langer tijd nodig heeft dan vastgestelde termijn, wordt de indiener van de klacht binnen de gestelde termijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de reden en de mogelijke duur van het uitstel.

Beroepsprocedures worden vertrouwelijk behandeld volgens de code-of-conduct en ethics.   Dossiers in welke vorm ook worden 12 maanden bewaard tenzij dwingende redenen van deelnemer/student dit tot beperkend aangeven van reden/motivatie voorzien.  

BCM Academy wenst te benadrukken dat de deelnemer in welk geval/hoedanigheid centraal staat en uiterste zorg gegeven zal worden aan opvolging en afhandeling overeenkomstig doelstelling.

Namens: Bestuur BCM Academy Nederland.

Meer informatie?