website voorwaarden

RELEVANTIE EN TOEPASBAARHEID

Deze informatie is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze BCM Academy internetsite, zowel als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze internetsite worden aangeboden in welke vorm ook.


COOKIES (TXT & FLASH)

Als onderdeel van de telecomwet, Per 5 juni 2012 is de Cookiewet van kracht. Deze stelt eisen aan het gebruik van cookies door websites. De website van BCM Academy gebruikt geen cookie voor web statistieken.  Borging van kwaliteit en veiligheid wordt verkregen door een kwaliteitspanel die met naam en gebruik bekend zijn.  BCM Academy schouwt en beoordeeld in mate doorlopend de mogelijke afhankelijkheden. BCM Academy wijst daarbij alle verantwoordelijkheden af ten aanzien van misbruik.


INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De gegevens op deze internetsite worden uitsluitend beschikbaar gesteld met als doel tot het verstrekken van informatie. Hoewel BCM Academy met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaat met, en zorg pleegt  voor juistheid en de volledigheid van de op de internetsite verstrekte gegevens en informatie, kan geen garantie worden gegeven of belofte worden gedaan dat deze gegevens en informatie vrij zijn van fouten of omissies.

De gegevens op deze internetsite kunnen in geval worden gezien als een aanbod of een professioneel advies. BCM Academy hecht waarde te benadrukken dat zij met zorg en uitsluitend vanuit vakmatig perspectief de inhoud van de website heeft ontwikkeld en beschikbaar stelt. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot nadeel of schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de gegevens en informatie ontleend aan deze internetsite, inclusief nadeel of schade veroorzaakt door virussen, foutieve of onvolledige gegevens of informatie, is uitgesloten voor zover is toegestaan bij wet en rechtspraak. BCM Academy is daarbij en daarvoor  niet aansprakelijk voor schade volgend uit de onmogelijkheid de internetsite te gebruiken.

BCM Academy pleegt overeenkomstig haar ondernemingseigen karakter inspanning om veiligheid van berichtenverkeer en websitegebruik optimaal te onderhouden maar is (evenmin) niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische berichten, inclusief – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.


GERELATEERDE INTERNETSITES/EXTERNE LINKS

Deze internetsite bevat geen actieve links naar andere internetsites.  Alle mogelijke toegang tot informatie die niet wordt beheerd door of onder de zeggenschap staan van BCM Academy, de dienstverlening en/of relevante specifieke impliceren geen relatie met of goedkeuring door de BCM Academy. BCM Academy is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud, dan wel specifieke gegevens of informatie, van internetsites die een link hebben opgenomen naar deze internetsite of waarvan een link op deze internetsite is opgenomen.


INFORMATIEGEBRUIK EN BESCHIKBARE GEGEVENS

Het is gebruikers toegestaan de informatie en gegevens van deze internetsite met bronvermelding over te nemen voor eigen gebruik door deze te kopiëren, uit te printen of op te slaan. Het is niet toegestaan de verstrekte informatie en gegevens evenals de ontwerpen en symbolen van BCM Academy te gebruiken in welke vorm ook. Alle overige voor gebruik overgenomen gegevens zijn niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming.  Voor doeleinden waarvoor het ongepast is, of in gevallen waarin de kans bestaat dat er misverstanden over de oorsprong kunnen ontstaan, dan wel in gevallen waarin men doet voorkomen dat het door BCM is geautoriseerd, wordt strikte opvolging tegen  misbruik ingezet.   

De copyrights van (AV) audio/visueel materiaal op de website komen toe aan de bronbestemming. Toestemming voor elk gebruik van (AV) audio/visuele bestanden binnen de websiteomgeving kan beschikbaar worden gesteld middels aanvraag aan Info@bcmacademy.nl vermeld met naam en aard van verzoek.   

Elk ander gebruik van deze website zoals commercieel gebruik, reproductie van multimedia-informatie (geluid, beelden, software) op deze site of het gebruiken van (een deel van) deze website van BCM Academy op een andere website, is verboden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BCM Academy

Voor  verdere vragen  over deze verklaring ten aanzien van het gebruik van de informatie en de gegevens op deze website, kunt u altijd contact met opnemen middels telefoon of Info@bcmacademy.nl


SOCIAL MEDIA

BCM Academy maakt gebruik van social media, maar past dit nadrukkelijk af op doel en inhoud. BCM Academy ontwikkeld en presenteert informatie over vakspecifieke zaken en het proces slechts select en beperkt toegankelijk via verschillende media. De informatie is bedoeld voor een bredere groep en sluit specifieke zaken daarbij uit overeenkomstig de code of conduct. BCM Academy hanteert een strikt beleid hierbinnen.

Voor meer informatie: