Business Continuity Management

Bij een crisis verandert de wereld in chaos. De vertrouwde omgeving die we denken te kennen, verandert direct in een vreemde en mogelijk vijandige wereld. Het is ’ieder voor zich’. Het model van hoe de dagelijkse praktijk werkt, de business as usual, functioneert niet meer. Routines, gewoontes en procedures zijn er eenvoudig niet meer. Als daardoor communicatielijnen veranderen maakt hiërarchie uit bittere noodzaak plaats voor kennis en inzicht en is samenwerking essentieel.
 
Business Continuity Management (BCM) heeft tot doel de continuïteit van het bedrijfsproces en het voortbestaan van de organisatie te waarborgen. Het biedt een Stelsel van Maatregelen om de kritische bedrijfsprocessen van een organisatie onder crisisomstandigheden voort te zetten en het kapitaal van die organisatie, waaronder de reputatie, te beschermen.

Het product van Business Continuity Management bestaat uit werkbare en toepasbare maatregelen, welke zowel preventief als repressief werkzaam zijn. In preventieve zin hebben maatregelen tot doel te voorkómen dat zich situaties voordoen die de continuïteit van de organisatie kunnen aantasten. En indien een risico manifest is geworden, zorgen repressieve maatregelen ervoor dat de gevolgschade beperkt blijft tot een acceptabel niveau.


Business Continuity Management generieke en specifieke normen en richtlijnen
BCMS Perspectiveness
 

 

 

 

Business continuity plan voorbeeld