Opleidingservaringen

Opleidingservaringen & Credentials

BCM Academy publiceert overeenkomstig de code of conduct op geen enkele wijze namen van opdrachtgevers/cliënten als referentie. Ook persoonsnamen worden niet binnen het bereik opgenomen. Wel is BCM Academy bereid onder voorbehoud van gebruik referenties te delen en gepast af te stemmen op doel. BCM Academy nodigt uit om uw informatiewens kenbaar te maken en zal uw vraag met de meeste zorg beantwoorden. Dit kan altijd middels Info@bcmacademy.nl of +31 (0) 341 410 914.   


Code of Conduct

BCM Academy hanteert een strikt beleid betreffende vertrouwelijkheid. Dit7940b1f5fd.jpg betekent dat referenties, cliëntnamen, namen van personen niet expliciet benoemd worden in welke vorm dan ook. BCM Academy vervult een volstrekt onafhankelijke rol binnen haar dienstverlening en wenst dit hierdoor te bevestigen.


Referential & Credential

Referenties, achtergronden, feiten analyses en producties worden op geen enkele wijze openbaar gemaakt, verspreid of voor andere doeleinden gebruikt. Dit betekend dat BCM Academy (ondernemingen) op specifieke vraag informatie verstrekt en ontvangt betrekking hebbende op (mogelijk) informatie die vertrouwelijk is, dan wel als zodanig ontwikkeld kan worden.

Graag is BCM Academy bereid referenties, ervaringen te delen en cliënten van informatie te voorzien eerst nadat een verificatie heeft plaatsgevonden van doel, inhoud en positie. Indien dit organisatie zaken omvat die BCM Relevant zijn zal/kan een (MOUN) Memorandum of Understanding of een (NDA) Non disclosure Agreement worden opgesteld.      


Integrity Rules

BCM Academy stelt hoge eisen aan integriteit en vertrouwelijkheid. Naast relevante normenkaders, regelgeving en de gehanteerde code of conduct hecht BCM Academy waarde om strikte policies te benoemen die actief zijn binnen strategie, beleid en uitvoering van alle diensten die BCM Academy (ondernemingen) biedt binnen haar operationele uitvoering (zowel intern, als extern)

Dit betekent ondermeer en in mate concreet dat informatie verkregen binnen de dienstverlening betrekking hebbende op  personen, Continuïteitsrelevante gegevens van organisaties en overige binnen cliënt omgeving ter beschikking gestelde informatie die redelijkerwijs op een wijze actief dan wel passief impact kunnen hebben op integriteit en vertrouwelijkheid zullen als ‘veilig’  beoordeeld  worden. Ook overige informatie in welke vorm ook waarvan BCM Academy kennis heeft wordt als ‘confidentieel’ beoordeeld.    


BCM Academy Integrity Levels

I. External level: Afhankelijk van cliënt (organisatie) en individu/persoon zijn de standaard normenkaders toegepast. Bovendien is afhankelijk van gebruik, nut en noodzaak een aanvullende maatregel actief die niet uitsluitend actuele regelgeving, maar ook toekomstige wet,- en regelgeving insluit op belang en relevantie. Meerdere external levels kunnen beoordeeld worden afhankelijk van positie, noodzaak en belang.

II. Policy & Conceptual level: BCM Academy hanteert haar policy level op een zogenoemd ‘best in class’ principe. Alle werkbare vormen binnen de normenkaders zijn ingesloten. Binnen de ontwikkeling en toetsing van nieuwe diensten binnen de expertgebieden worden alle entiteiten, relaties en constraints, opgenomen.

III. Internal level: Omvat alle beschikbare informatie die in welke vorm dan ook aan BCM Academy is toevertrouwd is. Tevens omvat dit ook de informatie die aan cliënten is uitgegaan die als vertrouwelijk aangemerkt kan worden. Ook is fysieke en digitale data een primaire sleutel daarbinnen die BCM Academy optimaal wenst te beheren. Er wordt geen informatie, opgeslagen of behouden die in welke mate ook compromitterend of conflicterend kan zijn.


Referentiebeleid

Het referentiebeleid binnen de BCM Academy dienstverlening behelst naast het stellen van gedragsregels ook andere zaken zoals;

  • Bevorderen en ontwikkelen van bewustwording van integriteitsrisico’s, het vaststellen van kwetsbare plekken binnen organisaties en het kunnen omgaan met integriteitaantastingen.  
  • Belang van ontwikkeling van beleid binnen het domein integriteit en dit ook te onderhouden.
  • Gedragscodes en de inhoud daarvan altijd toe te snijden op de
    eigen situatie binnen het belang van BCM (Business Continuity Management)