Crisismanagement

Crisismanagement is voor iedere organisatie het absolute minimum dat aan continuïteitsmaatregelen moet worden gerealiseerd. Bij een calamiteit is het immers het crisisteam dat in eerste instantie de gevolgen zal moeten beperken, de pers te woord staat en moet besluiten of er noodmaatregelen zoals het continuïteitsplan dienen te worden geactiveerd.


Definitie crisismanagement

Onder crisismanagement verstaan we het geheel aan organisatorische, procedurele en materiële voorzieningen met als doel de organisatie voor te bereiden op crises, deze zo mogelijk te voorkomen en, bij het manifest worden van een crisis, de gevolgen ervan te beheersen. 

Het crisisteam

Het crisisteam is eindverantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de medewerkers, de continuïteit van de primaire processen en het behoud van reputatie van de organisatie kortom, voor het beheersen van de crisis. De crisisorganisatie, waar het crisisteam onderdeel van is, kan naast de reguliere lijnorganisatie bestaan of deze in zijn geheel vervangen.

Crisisbeheersing

Het crisisteam krijgt grip op een crisissituatie als zij in staat is een representatief beeld van de situatie te verkrijgen, op basis hiervan tot besluitvorming over gaat en de verkregen informatie op de juiste wijze intern en extern communiceert. Kenmerkend in een crisissituatie is gebrekkige, ontbrekende, onbetrouwbare of tegenstrijdige informatie. Informatie komt onregelmatig en via verschillende kanalen binnen. Door tijdsdruk is het onmogelijk besluitvorming uit te stellen tot er een volledig beeld is verkregen. Nietsdoen is geen optie. In het proces om de crisis te beheersen is het van belang binnen de kortst mogelijke tijd inzicht te krijgen in welke informatie beschikbaar is en wat de aanvullende informatiebehoefte is. Het crisisteam dient vervolgens, ook al beschikt zij nog niet over het volledige overzicht, de tijd te nemen voor gezamenlijke reflectie – in weerwil van de tijdsdruk – en te zorgen voor een zorgvuldig besluitvormingsproces.

ce8a79302b.jpg

Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Het crisismanagementplan

Het crisismanagementplan beslaat alle procedures, gegevens en documenten die voor het functioneren van het crisismanagement benodigd zijn. Naast checklists voor verschillende crisisscenario’s, zoals voor slachtoffers, bevat het crisismanagementplan vooral bereikbaarheidsgegevens. Een inhoudsopgave is in de bijlagen opgenomen. Het crisismanagementplan wordt onder alle leden van het crisisteam verspreid. Bovendien is het plan beschikbaar op het intern en extern crisiscentrum.

Crisiscentrum

Het crisiscentrum is de plaats van waaruit het crisisteam opereert. Hierin dienen alle middelen aanwezig zijn om de crisis te kunnen beheersen. Een extern crisiscentrum bevindt zich op zodanige afstand van de primaire locatie dat deze in geval van een ‘worst case calamiteit’ op de primaire vestiging, ondanks afzettingen, bereikt kan worden. In alle andere gevallen wordt volstaan met een intern crisiscentrum.