BCM beleid

Business Continuity Management Beleid komt helaas vaak reactief tot stand. Dat wil zeggen dat er op basis van incidenten en voorvallen gereageerd wordt. Proactief BCM beleid, als verzameling van doelen die op korte of langere termijn gerealiseerd moeten worden, geeft de organisatie richting, stabiliteit en samenhang. Te vaak wordt er enthousiast begonnen met het realiseren van maatregelen, terwijl daar geen of onvoldoende beleidsmatig onderbouwde rechtvaardiging voor is. Dat kan tot gevolg hebben dat er uiteindelijk geen geld, tijd en dus geen commitment meer is om die maatregelen te onderhouden. Kapitaalvernietiging is het gevolg.


Elke implementatie van het BCM proces start met de vormgeving van Beleid. Doel van het BCM beleid is dat het strategisch management zich uitspreekt over en committeert aan de wijze waarop, hoe en waarmee de continuïteit van de organisatie wordt veiliggesteld. De positie van het proces wordt hier vastgesteld, overeenkomstig de cultuur, visie en missie van de organisatie en de aard van de ‘industry’. De volgende aspecten worden ondermeer geadresseerd:

 • Rollen en verantwoordelijkheden
  Binnen het management wordt een portefeuillehouder van het proces aangewezen. Er wordt een organisatievorm bepaald om aan het beleid
  uitvoering te geven (bijvoorbeeld in projectvorm) en de resources worden hieraan toegekend.
   
 • Scope van het proces
  De organisatie(onder)delen of bedrijfsprocessen die binnen het risicobeschouwingsgebied vallen, worden vastgesteld. Er wordt bepaald welke typen van maatregelen binnen het werkgebied BCM vallen en welke worden uitgesloten.
   
 • Inrichting van het proces
  Aan specifiek wenselijke aspecten van de invoering van BCM wordt prioriteitgegeven. Van reeds bestaande initiatieven binnen de organisatie wordt besloten of deze binnen het verantwoordelijkheidsgebied van BCM komen te vallen. Voor de financiering van de proceswerking en het Stelsel van Maatregelen, wordt besloten welke begrotings- en financieringscycli van toepassing zijn.
   
 • Randvoorwaarden
  Er worden condities gesteld waaraan moet worden voldaan om de invoering van het proces mogelijk te maken en het gewenste procesresultaat te bereiken. Zo kan wet- en regelgeving van toepassing worden verklaard en kan worden uitgesproken in hoeverre het wenselijk is in de maatregelensfeer tot uitbesteding over te gaan. Maar het zijn vooral de aspecten awareness en communicatie die als belangrijkste randvoorwaarden op strategisch niveau moeten worden ondersteund.

Is het binnen andere processtappen mogelijk om deze verkort, verminderd of beperkt uit te voeren, dit geldt beslist niet voor de beleidsvorming. Zonder uitgesproken beleid op strategisch niveau is er geen basis voor een goede proceswerking.

 

Terug naar overzicht van het BCM proces.