Ontwikkel Principes

BCM Academy ontwikkelt voortdurend. Nieuwe methoden en technieken worden toegepast binnen de meest actuele termijn. Zowel in werk/ontwikkelvormen is de laatste stand van zaken binnen sectoren veelal het meest relevant.  BCM Academy ontwikkelt methoden en technieken vanuit de best-practice, de worst-case en de dilemma scenario’s.

Vanuit de professie (BCM) is bewezen dat door integrale toepassing van een standaard stelsel van Ontwikkel Principes,  ondernemingen  met minder problemen, minder onvoorziene complicaties en van betere eindresultaten voorzien kunnen worden. 

De ‘basic Principles’ binnen BCM Academy zijn:

Inhoudelijke componenten (kennis, affiniteit, motivatie, passie en ambitie binnen het vakgebied);

Kennisproductiviteit (reflexiviteit, het toepassen van kennis op kennisontwikkeling/bruikbaarheid);

Sociale context (respect, waardering en integriteit, voldoende veiligheid en openheid).

BCM Academy hanteert naast beproefde/bewezen leer/ervaringsmodellen niet enkel binnen ontwikkeling, maar ook voor uitvoering en review een vaste set van Ontwikkel Principes om binnen het beleid structuur in overeenstemming met doel te kunnen borgen. Simpelweg betekent dit dat als niet of onvoldoende voldaan kan worden aan één van de aspecten binnen de Ontwikkel Principes geen of slechts beperkte inzet zal plaatsvinden.

Basis voor het structureel en methodisch ontwikkelen is niet enkel gedreven door de dynamiek binnen de cliënt omgeving, maar ook met toenemende complexiteit van normenkaders en wet- en regelgeving. Bovendien wenst BCM Academy onderscheidend te zijn binnen haar dienstverlening. BCM Academy hanteert binnen de Ontwikkel Principes de PDCA cycle (Plan-Do-Check-Act).    

Gehanteerde  Ontwikkel Principes binnen de werkwijze van het primaire en secundaire proces  van BCM Academy is als onderstaand ingedeeld:


 

English

NL (Dutch)

Shorthand/Omschrijving (kort)

1

Proven

Bewezen

Basis is om uit te gaan van bewezen methoden en technieken en deze als primair facet toe te passen en te exploreren/integreren. (doorlopende innovatie)


2

Robust

Robuust

Er zal niet van de basis voorwaarden worden afgeweken, toepassing van, of statistische grootheid, en is ongevoelig  voor extreme waarden. (tenzij)


3

Secursive Simple

Recursieve simpelheid

Methode welke op basis van filtratie uitgevoerd wordt op oplossing/toepasbaarheid binnen issues en steeds/doorlopend toepasbaar is op vervolg/ontwikkeling.


4

Flexible

Flexibel

Verandering is een constante. Aanpassen aan de situatie staat centraal. Meebewegen is geen optie een juiste afpassing op dienstverlening wel.


5

Applicable

Toepasbaar

Bruikbaarheid & toepasbaarheid van bestaande en nieuwe werkvormen en tevens modellen: inhoud en context.


6

Iterative

Iteratief

Stelselmatige herhaling van onderdelen binnen het proces Fractals en recursieve processen leiden tot het best haalbare optimum.


7

Standards

Standaarden

Normenkaders worden gehanteerd volgens afspraken, criteria en specificaties.


8

Business Value

Bedrijfswaarde(n)

Maatstaf om consequente keuzes te maken. Geaccepteerd en gedragen binnen de organisatie


“Blijvend succes komt niet zozeer door het uitspreken van je waarden, maar veel meer door het consequent en volhardend omzetten daarvan in dagelijkse actie."

Kenneth Blanchard