BCM Academy Statement to Protocol & Legislation III (update)

Source: BCM Academy

BClogkl2

BCM Academy Statement to Protocol & Legislation III (update)

Issue Concerned : Pandemic Corona Virus SARS-CoV-19, Coronavirus ( Stage V-VI ) 

BCM Academy
March 25, 2020

Email Address: PS@BCMAcademy.nl                                                                                Website: www.BCMAcademy.com

Protocol activation BCM Academy
Pandemic Corona Virus SARS-CoV-19 Coronavirus

Start date:               December 19, 2019 (insight)
Updates (rev):         January 15-30 (2020), February , 04-22, March 02-16-18-25 (2020)
Latest Rev:             25-03-2020 (latest ID-05378/89 AD)

NL
BCM Academy heeft haar aanpassing van diensten overeenkomstig beleid voorzien van de meest treffende maatregelen binnen de nu actieve beperkingen vanwege Corona, SARS COVID-19 per laatste 25 Maart 2020. Als onderdeel daarvan hanteren wij onverminderd de strikte procedures volgens het reguliere Business Continuity Management Systeem (BCMS) aangevuld met de laatst geldende richtlijnen richtlijnen volgens overheid ingezet. 
 

BCM Academy maakt deel uit van primaire dienstverlening en blijft 24/7 beschikbaar voor specifieke en 'eigen cliënten'

Aanpassingen vanaf 25 maart (CET 14.00 uur) actief:

           I.            Leergangen, Insights en groepsdeel samenstellingen K&I (kennis & Innovatie) blijven opgeschort

         II.            Engagement binnen primair clientproces blijven binnen selectie clientomgevingen regulier uitgevoerd worden echter met                            beperkingen volgens richtlijnen.    Informatie/Communicatie  'op afstand' is binnen protocol en werkwijze opgenomen. Op                          client/externe locaties zijn de strikte BCMA regels leidend.

        III.            CMTrails en BCMS aanpassingen worden enkel uitgevoerd binnen selecte clientgroep conform opdracht/inzet. Alle overige                           inzet kent een opschorting.  Informatie/communicatie zal worden opgevolgd volgens geldende richtlijnen en regelgeving

       IV.            BCM Academy hanteert strikte regels binnen ‘pand eigen’ omgeving en blijft primaire staf (Skeleton Staff) preventief en                                recursief observeren/controleren.

         V.            GRC (Governance, Risk & Compliance) volgens protocollen blijven onverminderd van kracht tot nader bericht

ENG
BCM Academy has provided its adjustment of services in accordence with policies with the most taking measures within the active restrictions now active due to  Corona Cov-19 as of March 25, 2020. As part of this, we continue to apply the without prejudice to the strict procedures under the regular Business Continuity Management System (BCMS) supplemented by the latest guidelines to governments deployed. 

BCM Academy is part of primary services , remains available 24/7 for specific and 'own clients'

Adjustments from March 25-03 (CET 14:00) active:

          I.            Learning courses, Insights and group component compositions K&I (knowledge & Innovation) remain suspended

         II.            Engagement with primary client process continues to be performed regularly within select client environments with limitions                      according to BCMA. Information/communication "remotely" is included within protocol and method. At client/remote                                  location, the strict BCMA rules are leading.  

        III.           CMTrails  and BCMS adjustments  are only made within select group in accordance with command/deployment. All other                            bets are suspended. Information/communication will be followed  in accordance  with applicable  guidelines and regulations .

       IV.            BCM Academy has strict rules  within  'premises', but also outside of it. Primary staff (skeleton staff) continues to be observed                      and monitored preventively and recursively. 

         V.           GRC (Governance, Risk & Compliance) according to protocols remain in force untill further notice.

 

Aldus, en getekend de 25e maart 2020, Thus, and signed the March 25, 2020.

 

image005.jpg

 

 

Terug