Training Voorzitter Crisisteam

Om de gevolgen van een crisis te beperken, dient onder tijdsdruk besluitvorming plaats te vinden; snelheid en daadkracht is vereist. Tegelijkertijd dient rekening te worden gehouden met mogelijk conflicterende belangen en signalen met betrekking tot externe en interne factoren. Dit vereist de inrichting van een organisatievorm die snel kan worden gemobiliseerd, volledig mandaat heeft en dus daadkrachtig kan handelen. Hiertoe wordt ten tijde van een (mogelijke) crisis een crisisteam geactiveerd.


Een crisisteam bestaat uit een beperkt aantal leden (maximaal 6-8) onder leiding van een voorzitter. Bij alarmering van het crisisteam kan de voorzittersrol worden vervuld door het eerst bereikte lid van het team. Deze draagt zijn verantwoordelijkheid zonodig over, zodra de formeel aangestelde voorzitter is gearriveerd. De voorzitter geeft leiding aan het crisisteam en zit de crisisvergaderingen voor. De voorzitter geeft de overleg- en denkstructuur aan, begeleidt de discussies en zorgt ervoor dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de capaciteiten van de leden. Omdat een crisisvergadering een beperkte doorlooptijd kent, stuurt de voorzitter aan op besluitvorming binnen een beperkte tijdspanne en forceert zonodig besluiten.

Doelstelling

De training ‘Voorzitter Crisisteam’ gaat uitvoerig in op de rol die een voorzitter in het team heeft, met de bijbehorende vaardigheden en verantwoordelijkheden. De training biedt u naast theoretische kennis, vooral ook inzicht in de praktische vaardigheden welke van essentieel belang zijn om als voorzitter binnen een crisisteam optimaal te functioneren.

Inhoud

Tijdens de training verwerft u inzicht in de eigen teamrol waarbij aandacht voor o.a. het:

  • Zorgen dat het vergaderteam gemotiveerd en doelgericht is;
  • Structureren van het overleg;
  • Bewaken van (besluitvormings)processen en procedures (regelgeving);
  • Bewaken van de uitvoering van taken van het team;
  • Structureren en bewaken van onderlinge relaties tussen de crisisteams en of organisatieonderdelen binnen de calamiteitenorganisatie;
  • Vertegenwoordigen van de organisatie, juridisch en sociaal.


Doelgroep

Voorzitters of vervangend voorzitters van centrale, regionale of locale crisisteams alsmede voorzitters/teamleiders van Crisis Supportteams en Crisis Communicatieteams.  

MAIL BCM ACADEMY  of bel: 0341- 41 09 14