Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden
Januari 2022
 
 
Artikel 1        Begrippen
a.         Algemene Voorwaarden BCM Academy: de in de navolgende artikelen vastgelegde bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op door BCM Academy verzorgde opleidingen, trainingen, producten of diensten.
b.         De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich gebonden heeft dan wel voornemens is al dan niet tegen betaling opleidingen en/of trainingen en/of producten en/of diensten van BCM Academy te betrekken.
c.          Voorwaarden: de onderhavige Algemene leveringsvoorwaarden.
 
Artikel 2        Algemene bepalingen
2.1       De Algemene Leveringsvoorwaarden van BCM Academy zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met betrekking tot het verzorgen van opleidingen, trainingen, producten of diensten, ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Onder overeenkomst in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan iedere overeenkomst, mondeling of schriftelijk die tussen BCM Academy en Opdrachtgever totstandkomt. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2       Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2       Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 
Artikel 3        Tarieven & Betaling
3.1        Alle prijzen luiden, tenzij anders vermeld, in euro en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2       BCM Academy behoudt zich het recht voor haar tarieven tussentijds te wijzigen, met inachtneming van een termijn van dertig dagen. Indien een aangekondigde tariefsverhoging mede van toepassing zal zijn op een lopende overeenkomst, heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de tariefsverhoging het recht om die overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
3.3       Facturen worden door Opdrachtgever binnen dertig dagen na factuurdatum betaald. In geval van trainingen en opleidingen dient de betaling uiterlijk één maand voor de aanvangsdatum te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan één maand voor de aanvangsdatum dient de betaling van het cursusgeld onmiddellijk na ontvangst van de factuur te worden voldaan. Indien voor aanvang van de training of opleiding niet de volledige betaling is ontvangen, is BCM Academy gerechtigd de betreffende deelnemer de toegang tot de training of opleiding te ontzeggen, in welk geval diens verplichting tot betaling echter onverminderd van kracht blijft.
3.4       Door niet te verschijnen op een opleiding of training, waarvoor de deelnemer zich heeft aangemeld, c.q. werd aangemeld, vervalt de financiële verplichting ten opzichte van BCM Academy niet. Eventueel door BCM Academy te maken incassokosten worden de opdrachtgever in rekening gebracht.
3.5       In geval van niet of niet tijdige betaling, worden administratiekosten in rekening gebracht ten bedrage van 2,5% van het factuurbedrag met een minimum van € 60. Na het verstrijken van de betalingstermijn zonder dat gehele betaling heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd met een vaste opslag op jaarbasis van 2%. Indien een geheel of gedeeltelijk onbetaald gebleven factuur aan derden ter invordering uit handen wordt gegeven, zullen de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten geheel ten laste van opdrachtgever komen.
3.6       Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van BCM Academy, totdat alle daarvoor overeengekomen bedragen, evenals alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan BCM Academy zijn voldaan.
3.7       Verrekening door de wederpartij van een schuld uit deze overeenkomst met een vordering die zij op BCM Academy meent te hebben, is uitgesloten.
 
Artikel 4        Medewerking door opdrachtgever
4.1       Opdrachtgever zal BCM Academy steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens, inlichtingen, materialen en faciliteiten verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het toegang verlenen tot zijn gebouwen. Indien Opdrachtgever in het kader van verlenen van medewerking aan de uitvoering van een overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteiten en kwaliteit.
 
Artikel 5        Leveringstermijnen
5.1       Alle door BCM Academy genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan BCM Academy bekend waren. BCM Academy spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen  zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt BCM Academy niet in verzuim. BCM Academy is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van die overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen BCM Academy en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 
Artikel 6       Intellectuele en industriële (eigendoms)rechten
6.1        Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij BCM Academy of haar licentiegevers. In dit artikel wordt onder ‘product’ ondermeer verstaan: analyses, ontwerpen, documentatie, opleidingsmateriaal, rapporten, offertes, presentaties, programmatuur en databestanden alsmede voorbereidend materiaal daarvan.
6.2       Indien en voor zover in een overeenkomst niet anders is bepaald, verkrijgt opdrachtgever op door BCM Academy specifiek ten behoeve van opdrachtgever ontwikkelde producten, inclusief de broncode daarvan, voor onbepaalde tijd een niet-exclusief, onbeperkt gebruiksrecht ten behoeve van zijn organisatie, waaronder begrepen om wijzigingen in die producten aan te (doen) brengen.
  1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in het voorgaande bedoelde producten in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendoms)rechten van BCM Academy.
6.4       Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan BCM Academy van apparatuur, programmatuur, databestanden of andere materialen.
 
Artikel 7       Vertrouwelijke informatie, niet-benaderen en privacy
7.1       Alle door een van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
7.2       BCM Academy verbindt zich de redelijkerwijs van haar te vergen maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren van door haar of haar werknemers van opdrachtgever ontvangen vertrouwelijke informatie. BCM Academy zal redelijke aanwijzingen van opdrachtgever ter zake in acht nemen.
7.3       Geen van partijen zal, zonder toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van een overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, in dienst nemen, benaderen voor indiensttreding dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken.
7.4       De gegevens van Opdrachtgever worden door BCM Academy geregistreerd en gebruikt om Opdrachtgever op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van BCM Academy. Indien Opdrachtgever niet schriftelijk op de hoogte gehouden wenst te worden kan Opdrachtgever dat schriftelijk aan BCM Academy melden.
 
Artikel 8        Beëindiging of wijziging van een overeenkomst
8.1       Dit artikel heeft betrekking op alle overeenkomsten met Opdrachtgever. Op open inschrijving op opleidingen gelden aanvullend de bepalingen in Artikel 10.
8.2       Aan elk van de partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit die overeenkomst.
8.3       Elk van de partijen kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien de andere partij – al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De partij die die overeenkomst aldus beëindigt zal nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding zijn gehouden. In geval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde producten van rechtswegen.
8.4       Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding van een overeenkomst als bedoeld in artikel 8.2 reeds prestaties ter uitvoering van die overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat BCM Academy ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die BCM Academy voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van die overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 
Artikel 9        Aanmelding en bevestiging van Open Inschrijvingen op Opleidingen
9.1        Aanmelding geschiedt schriftelijk of telefonisch. Telefonische aanmelding is aan te bevelen in geval van het boeken van een opleiding waarbij een intake plaatsvindt, zodat hierover direct overleg kan worden gepleegd.
9.2       BCM Academy verzendt, na ontvangst van de aanmelding, een schriftelijke bevestiging. De cursist ontvangt ongeveer tien dagen voor aanvang van de opleiding een uitnodiging met nadere gegevens omtrent de opleidingslocatie, aanvangstijdstip en andere specificaties. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt wordt daarvan mededeling gedaan en zal een alternatief worden aangeboden.
9.3       Een opdracht geldt als aanvaard door BCM Academy, als opdrachtgever niet binnen veertien dagen na verzending van de schriftelijke bevestiging, uitdrukkelijk het tegendeel heeft laten blijken.
9.4       De inschrijving van deelnemers aan trainingen en opleidingen van BCM Academy geschiedt in volgorde van aanmelding.
 
Artikel 10        Annulering door Opdrachtgever van een Open inschrijving op Opleiding
10.1      Opdrachtgever is gerechtigd een overeengekomen opleiding geheel of gedeeltelijk te annuleren. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden. Telefonische annuleringen worden derhalve niet geaccepteerd. De annuleringsdatum is de datum van ontvangst door BCM Academy van de schriftelijke annulering. In dit kader wordt uitstel van een opleiding gezien als een annulering gevolgd door een nieuwe boeking, waarbij dit artikel volledig van toepassing is.
10.2      De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs):
tot 30 werkdagen voor aanvang 0; 30 t/m 15 werkdagen voor aanvang 50; minder dan 15 werkdagen voor aanvang 100.
10.3      Opdrachtgever is gerechtigd een voor een opleiding ingeschreven deelnemer te vervangen door een andere persoon, indien dit vóór aanvang van de opleiding aan BCM Academy is gemeld en deze naar het oordeel van BCM Academy aan de toelatingscriteria voldoet. Vervanging bij of na het begin van de training of opleiding is niet toegestaan. Aan een dergelijke vervanging zijn geen kosten verbonden.
10.4     In geval van een training met overnachting(en) is de deelnemer in geval van een annulering zelf verantwoordelijk voor de annulering van de overnachting(en op de trainingsaccommodatie. De acceptatie door BCM Academy van een tijdige annulering van de training of opleiding ontslaat de deelnemer derhalve niet van de door hem aangegane verplichtingen jegens de trainingsaccommodatie.
10.5     Ingeval cursisten een onderdeel van een training of opleiding hebben gemist, dienen zij het gemiste onderdeel in te halen om een bewijs van deelname van BCM Academy te kunnen ontvangen.
Bij een training of opleiding welke leidt tot certificering, is het inhalen van gemiste onderdelen bij een andere trainingsgroep niet mogelijk. De kosten die voortvloeien uit het compenseren van de gemiste onderdelen komen voor rekening van de opdrachtgever.
 
Artikel 11       Wijziging dan wel annulering door BCM Academy van Opleidingen
11.1     BCM Academy behoudt zicht het recht voor om zonder opgaaf van redenen wijzigingen aan te brengen in het cursusrooster en/of de cursustijden, accomodatie, trainers te vervangen, leermiddelen, boeken etc. te actualiseren of cursussen te combineren. BCM Academy zal alles in het werk stellen om een opleiding conform de gemaakte afspraken te verzorgen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een opleiding door omstandigheden geen doorgang kan vinden of moet worden onderbroken. In een dergelijk geval zal BCM Academy al het redelijke in het werk stellen om de opleiding te voltooien of op een later tijdstip te verzorgen. Indien dit laatste niet mogelijk blijkt te zijn, zullen reeds betaalde cursusgelden worden gerestitueerd. Voorts behoudt BCM Academy zich het recht voor een groepsopleiding wegens gebrek aan inschrijvingen te annuleren. De ingeschreven deelnemers zullen uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de opleiding van een dergelijke annulering bericht ontvangen.
 
Artikel 12       Overmacht
12.1     Indien één van de partijen wegens overmacht enige verplichting ingevolge van een overeenkomst niet na kan komen, is zij verplicht dit binnen 5 dagen na het constateren van de overmachtsituatie middels aangetekend schrijven beargumenteerd kenbaar te maken aan de wederpartij.
12.2     Ongeacht de aard van de overmachtsituatie, blijft de overeenkomst onverkort bestaan. Indien uitvoering van de in de overeenkomst gestelde werkzaamheden door één van de partijen wordt uitgesteld, dienen partijen in overleg te bepalen wanneer alsnog tegemoet gekomen kan worden aan de leverings- cq afnameverplichting.
12.3     Mocht een overmachtsituatie langer dan zes maanden hebben geduurd of voorzien wordt dat deze langer dan zes maanden zal duren, heeft ieder der partijen het recht die overeenkomst te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge die overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
 
Artikel 13       Openbaarmaking
13.1     Opdrachtgever staat BCM Academy toe de diensten van BCM Academy waarvoor door Opdrachtgever is gekozen en de aard daarvan openbaar te maken. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is het BCM Academy toegestaan openbaarheid te geven aan de oplossing en kan zij een beschrijving opstellen en openbaar maken van de redenen die Opdrachtgever hebben doen besluiten voor de oplossing van BCM Academy te kiezen alsmede de hieruit voor Opdrachtgever voortvloeiende voordelen.
 
Artikel 14       Aansprakelijkheid
14.1     De aansprakelijkheid van BCM Academy is beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen: vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie. Iedere andere aansprakelijkheid is uitgesloten. De door BCM Academy te betalen schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het totaal van de op grond van de betreffende overeenkomst reeds gefactureerde en betaalde bedragen.
14.2     Aansprakelijkheid van BCM Academy voor indirecte schade, daaronder inbegrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, verminking of verlies van data, is uitgesloten.
14.2      BCM Academy kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in druk- en zetwerk.
 
Artikel 15     Slotbepalingen
  1. Op de overeenkomsten tussen BCM Academy en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

15.2     Deze algemene voorwaarden, die bij de Kamer van Koophandel te Harderwijk zijn gedeponeerd, vervangen alle eventuele voorgaande leveringsvoorwaarden van BCM Academy.
 
BCM Academy

Nunspeet, januari 2022